Skip to main content

Budowanie tras w sieci w infrastrukturze i tras światłowodowych, modelowanie usług, sprawniejsze modelowanie kanalizacji – poznaj NetStorka 14.0

By 28/02/2024Nowe funkcje
NetStork 14

Najnowsze wydanie systemu do paszportyzacji NetStork niesie duże udogodnienia związane z budowaniem tras w infrastrukturze i na światłowodach i modelowaniem kanalizacji, nowe możliwości modelowania usług oraz usprawnienia w ładowaniu danych – a to jeszcze nie wszystko. Przeczytaj artykuł, aby poznać szczegóły.

Budowanie tras w infrastrukturze i tras światłowodowych

W wersji 14 NetStorka wprowadziliśmy narzędzie do szybkiego znajdowania najkrótszej trasy z punktu A do B w sieci światłowodowej lub w kanalizacji. W funkcji znajdowania trasy można dodać dowolną liczbę punktów pośrednich lub wykluczeń aby dopasować trasę do własnych potrzeb. Można również automatycznie pomijać określone zdarzenia (awarie/place planowe).

Parametry obliczania trasy mogą zostać zapamiętane w bazie danych w postaci obiektu Trasa. Dzięki temu możliwe jest projektowanie tras i ponowne ich przeliczanie w przyszłości na podstawie najbardziej aktualnych danych i warunków sieciowych.

Znalezioną trasę możemy edytować poprzez zmianę docelowych rur pierwotnych/wtórnych dla każdego odcinka trasy. W przypadku tras światłowodowych możemy wybierać poszczególne włókna na trasie.

Na podstawie zaprojektowanej trasy w infrastrukturze (kanalizacji) można jednym kliknięciem utworzyć:

 • Kabel światłowodowy
 • Rurę wtórną/mikrokanalizację
 • Rezerwację miejsca w kanalizacji
 • Usługę dzierżawy kanalizacji

Na podstawie trasy światłowodowej można utworzyć:

 • Usługę dzierżawy ciemnych włókien
 • Usługę transmisji danych Ethernet

Narzędzie umożliwia również:

 • Ustawianie/zmianę trasy istniejących kabli,
 • Pracę jednocześnie na wielu trasach/wariantach tras i przełączanie się pomiędzy nimi za pomocą listy rozwijalnej,
 • Eksport przebiegu trasy do pliku CSV.
 • Ustawianie wielu opcji znajdowania trasy, które pozwalają dostosować trasę do własnych potrzeb (np. określić wybrane rodzaje sieci, rur, minimalizować liczbę spawów na trasie itp.)

Modelowanie usług

W wersji 14 NetStorka wprowadziliśmy możliwość paszportyzacji usług. Są to następujące usługi:

Usługa dzierżawy kanalizacji (DKK)

Usługa pozwala modelować dwa rodzaje usług – dzierżawę trasy w kanalizacji w postaci ciągu rur wtórnych oraz dzierżawę miejsca w kanalizacji modelowanego za pomocą rury o dowolnej średnicy (rezerwacja miejsca w kanalizacji).

Przebieg usługi DKK można budować za pomocą narzędzia do budowania tras lub modyfikować ręcznie. Przebieg usługi DKK jest wizualizowany w postaci schematu usługi DKK oraz na przekrojach odcinków w postaci zakreskowanego okręgu.

Usługa dzierżawy ciemnego włókna (DCW)

Usługa DCW bazuje na obiekcie relacji światłowodowej. Może być tworzona z poziomu dowolnej relacji światłowodowej za pomocą operacji kontekstowej lub z poziomu narzędzia do budowania tras. Może być również modyfikowana ręcznie.

Przebieg usługi DCW jest wizualizowany w postaci schematu usługi DCW, na którym pokazane są dzierżawione włókna oraz ich połączenia w lokalizacjach, lub brak tych połączeń, jeśli usługa nie jest jeszcze zestawiona (włókna nie są skrosowane). Usługę można zestawić automatycznie za pomocą operacji kontekstowej.

Usługa Transmisji danych Ethernet/Dostępu do Internetu (TDE)

Usługę transmisji danych Ethernet tworzy się na porcie routera/switch-a, który jest punktem dostępowym klienta do sieci. Jeżeli podłączenie klienta realizuje się światłowodem, usługa może zawierać również relację światłowodową.

Na potrzeby paszportyzacji usług TDE zostało wprowadzone modelowanie wkładek SFP/XFP/CFP, poprzez wprowadzenie nowego rodzaju portu: Slot na wkładkę. Dla takiego portu można ustawić typ zainstalowanej wkładki:

Dodatkową, zupełnie nową funkcją usprawniającą pracę z usługami Ethernet jest schemat połączeń VLAN wizualizujący transmisję usługi w sieci od switcha do routera, w przypadku, gdy jest ona bardziej rozbudowana.

Usługa kolokacji (KOL)

Usługa KOL modeluje usługę dzierżawy miejsca na stojak lub miejsca na stojaku w lokalizacji operatora. Wizualizowana jest w postaci geometrii punktowej/obszarowej na schemacie budynku/poziomu lub w postaci prostokątnego obszaru na schemacie widoku stojaka:

Wyszukiwarka usług

W skład modułu usług wchodzi również narzędzie do szybkiego wyszukiwania i raportowania usług w bazie. Wyszukiwarka pozwala na:

 • Eksplorację wszystkich usług w bazie
 • Filtrowanie listy usług wg. wpisanych słów kluczowych.
 • Wyświetlanie usług skojarzonych z wybranym obiektem, np. dowolnym zdarzeniem, awarią.
 • Nawigację do wybranej usługi w aplikacji
 • Eksport bieżącej listy usług do pliku CSV.

Łączenie usług w pakiety

Usługi można grupować w pakiety, dzięki hierarchiczności obiektu Usługa. Dla usługi grupującej można dodawać usługi podrzędne dowolnego rodzaju. Po zaznaczeniu usługi grupującej, na mapie podświetlane są wszystkie usługi składowe.

Usprawnienia modelowania kanalizacji

Układy rur wtórnych

Ze względu na niski koszt, obecnie coraz częściej buduje się kanalizację poprzez układanie pakietów rur wtórnych z tworzywa sztucznego bezpośrednio w ziemi. W takiej sytuacji często zachodzi potrzeba wizualizowania sposobu rozłożenia takich rur, w celu lepszego odwzorowania rzeczywistej sytuacji w terenie.

Aby umożliwić to zadanie udostępniamy funkcję wprowadzania do systemu układów rur wtórnych, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku profili kanalizacji i układów rur pierwotnych.

Modelowanie zasobników

Na kanalizacji wtórnej leżącej bezpośrednio w ziemi często instaluje się tzw. zasobniki – jest to tańsze rozwiązanie w stosunku do budowania studzienek. W wersji 14 usprawniliśmy modelowanie tego typu obiektów za pomocą obiektu Kablownia:

 • Dodaliśmy niezbędne atrybuty takie jak Typ, Data produkcji, Właściciel, Użytkujący, Stan techniczny, Status fizyczny, Pochodzenie.
 • W przypadku zasobników często zachodzi sytuacja, że część kabli rur do nich nie wchodzi – omija zasobnik. W nowej wersji można już modelować takie sytuacje i wtedy takie rury/kable nie są rysowane na schemacie lokalizacji.

Wizualizacja grubości rur na schematach

Dodaliśmy odwzorowanie grubości rur na schematach przekrojów odcinków kanalizacji. Grubości rur wprowadza się edytując słownik typu rury.

Strzałki nawigacyjne na schematach lokalizacji

Strzałki pozwalają na szybką nawigację do następnej lokalizacji w kierunku, który wskazuje strzałka.

Strzałki nawigacyjne na schematach

Zarówno schemat struktur jak i kabli został wzbogacony o przyciski strzałek nawigacyjnych:

Cel tego usprawnienia jest dwojaki:

 • Umożliwienie łatwej nawigacji do poprzednio wyświetlanych schematów
 • Szybkie przejście do własnego schematu obiektu, po zaznaczeniu go na aktualnym schemacie. Przykładowo – kliknięcie stojaka na schemacie budynku aktywuje strzałkę Pokaż następny/nowy schemat, dzięki której można wyświetlić schemat widoku stojaka.

Podłączanie lokali w technologii Ethernet

W wersji 14 NetStorka dodaliśmy możliwość podłączania lokali do skrętki Ethernetowej analogicznie jak to się odbywa przy podłączaniu do włókien w technologii FTTH. Dzięki temu można już inwentaryzować przypadki, gdzie router/switch znajduje się nie w tym samym budynku, w którym znajdują się podłączone lokale. W poprzednich wersjach switch musiał istnieć w tym samym budynku, aby dało się modelować takie podłączenie.

Automatyczne ustawianie adresów obiektów

W najnowszym NetStorku została zaimplementowana funkcja odwrotnego geokodowania (reverse-geocoding), dzięki której można automatycznie przypisywać adresy do obiektów, na podstawie danych PRG (Państwowy Rejestr Granic). Jest to możliwe pojedynczo – dla nowo wprowadzanych danych za pomocą operacji kontekstowej albo hurtowo za pomocą specjalnego narzędzia:

Automatyczne ustawianie adresów obiektów

Usprawnienia ładowarki CSV

Ładowarka CSV została rozszerzona o następujące funkcjonalności:

 • Możliwość ładowania danych adresowych z innego systemu, nie do końca zgodnych z TERYT (możliwość czyszczenia bazy adresowej z innego systemu)
 • Możliwość używania wyrażeń do wstępnego przetwarzania ładowanych danych (tworzenie sztucznych kolumn, kombinacja istniejących kolumn, wstawianie wartości domyślnych itp.)
 • Ładowanie różnych tabel z tego samego pliku (wielokrotne mapowanie tego samego pliku)
 • Określanie warunku dla ładowanych danych w celu załadowania tylko podzbioru wierszy (np. ładowanie z jednego pliku do kilku tabel na podstawie kolumny oznaczającej rodzaj danych)
 • Możliwość zatwierdzenia importu nawet w przypadku wystąpienia błędów.
 • Import danych tekstowych ze znakami przejścia do nowej linii
 • Obsługa powiązań heterogenicznych (np. ustawianie obiektu końcowego kabla, obiektu nadrzędnego stojaka itp.)
 • Możliwość eksportu listy błędów walidacji do pliku CSV

Wykrywanie i usuwanie duplikatów w bazie

Wraz z upływem czasu życia systemu, mogą pojawić się duplikaty obiektów, czyli rekordy reprezentujące ten sam obiekt w rzeczywistości. Aby umożliwić uporządkowanie takich nieprawidłowości, wprowadziliśmy nowe narzędzie diagnostyczne do znajdywania i usuwania duplikatów obiektów. Możliwe jest skonfigurowanie własnych testów weryfikacji występowania duplikatów, dla dowolnej tabeli (również tabel słownikowych) i wybranego zestawu atrybutów. Znalezione duplikaty obiektów można przeglądać i hurtowo scalać tak, aby w bazie pozostał docelowo tylko jeden egzemplarz obiektu.

Pozostałe usprawnienia w wersji 14 NetStorka

 • Usprawnienie strzałek nawigacyjnych mapy (nieograniczona historia)
 • Nowy przycisk przejścia do obiektu bieżącego na toolbarze mapy.
 • Poprawienie działania przycisku przejścia do bieżącej geometrii (przejście do wybranej geometrii a nie do całego obiektu).
 • Lepsze podświetlanie obiektu punktowego – zmiana skali do ok 1:1000 zamiast zachowywania bieżącej skali.
 • Funkcja nawigacji do podanych współrzędnych jako rozszerzenie funkcji szybkiego wyszukiwania
 • Nowy przycisk nawigacji do bieżącej pozycji w aplikacji NetStorkWEB

Zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu paszportyzacji i chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości systemu NetStork? Już korzystasz z NetStorka i myślisz o aktualizacji do najnowszej wersji? Skontaktuj się z nami