Skip to main content

Wielostronicowe wydruki i szablony wydruku, usprawnienia w aktualizacji modelu sieci, nowe możliwości raportowania do SIDUSIS – poznaj NetStork 13.3

By 18/09/202322 września, 2023Nowe funkcje
NetStork 13.3

W najnowszej wersji NetStorka wprowadziliśmy szereg zmian związanych z drukowaniem map, wygodą pracy w aplikacji oraz z aktualizacją danych. Zadbaliśmy też o usprawnienie procesu migracji bazy oraz synchronizacji zadań. Wprowadziliśmy również nowe możliwości w module raportów do SIDUSIS. Poznaj szczegóły najnowszych zmian.

Bezproblemowa migracja bazy danych, dzięki usprawnieniom modułu automatycznej aktualizacji aplikacji

W najnowszym wydaniu NetStorka znacznie usprawniliśmy proces migracji bazy do nowej wersji modelu danych, który zachodzi podczas automatycznej aktualizacji kilka razy do roku. Program automatycznie wykrywa zmiany, które zaszły w modelu danych pomiędzy wersjami i wprowadza odpowiednie modyfikacje. W nowym module:

 • Cały proces odbywa się bardzo sprawnie i trwa kilka sekund nawet w przypadku dużych baz danych.
 • Nie ma już potrzeby przepisywania danych ze starego do nowego modelu danych, co zajmowało dość dużo czasu i mogło generować błędy (brak uprawnień, brak wystarczającej pamięci na serwerze itp.)
 • Nie jest już wymagane, aby wersja bazy odpowiadała wersji programu wykonującego aktualizację.
 • Można zmigrować bazę podczas pierwszego podłączenia za pomocą nowo zainstalowanej aplikacji (we wcześniejszych wersjach NetStorka nie było to możliwe).
 • Można podłączyć się do bazy (w trybie read-only) nawet bez wykonywania aktualizacji aplikacji.

Usprawnienia synchronizacji zadań – łatwiejsze scalanie zmian wykonanych poza biurem

Wprowadziliśmy szereg usprawnień w zakresie synchronizacji zadań z bazą danych:

Obsługa przypadku usunięcia synchronizowanych danych z bazy

W takiej sytuacji, jeśli są to dane słownikowe – będą przywracane z synchronizowanego zadania. W przypadku zwykłych danych raportowany jest konflikt i zmiany z zadania są ignorowane, co jest zgodne z ogólna zasadą, że wyższy priorytet mają zmiany wykonane w bazie danych.

Nowy tryb dodawania danych z innego zadania/projektu z nadpisywaniem danych.

Opcja ta jest dostępna w licencji PRO i pozwala na scalanie dowolnych baz danych. Nowością jest tryb scalania z nadpisywaniem danych, tzn., że wszystkie ewentualne konflikty rozstrzygane są na korzyść zadania a nie bazy, jak to jest standardowo.

Synchronizacja tylko zmienionych rekordów

Proces synchronizacji usprawniliśmy tak, aby zapisywane były tylko zmienione lub nowe dane. Dzięki temu synchronizacja trwa krócej i raportowane są jedynie te konflikty, które rzeczywiście wystąpiły.

Zabezpieczenie przed ponowną synchronizacją poprzedniej wersji zadania – niezapisanego po wykonaniu synchronizacji

Taka kopia zadania nie może być użyta do ponownej synchronizacji, ponieważ nie zawiera informacji o ostatniej synchronizacji i o tym, które obiekty zostały już scalone. Synchronizacja takiego nieaktualnego zadania jest już więc niemożliwa. Dodatkowo, po wykonanej synchronizacji zadania wyświetlany jest komunikat przypominający, aby używać najnowszej wersji zadania (zapisanej po wykonaniu synchronizacji).

Nowe testy spójności: test poprawności rekordów połączeń oraz test poprawności relacji światłowodowych

Wykrywają one wadliwe połączenia włókien/relacje, odwołujące się do nieistniejących już obiektów (które zostały skasowane w bazie danych w czasie, gdy inny użytkownik wykonywał do nich połączenia/tworzył relacje).
Testy te pozwalają zdiagnozować takie nieprawidłowości a następnie je naprawić (usunąć błędne połączenia lub zaktualizować relacje).

Wygodniejsze drukowanie map, dzięki wielostronicowym wydrukom i szablonom wydruku

W nowej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość wykonywania wydruków wielostronicowych. Dzięki temu nie ma już potrzeby drukowania na wielkoformatowych arkuszach w celu zawarcia na wydruku całości lub większego fragmentu sieci. Od teraz możliwe jest dowolne rozłożenie arkuszy na mapie i wydruk tylko tych fragmentów mapy, na których rzeczywiście znajduje się sieć.

Wielostronicowy wydruk schematów sieci

Wielostronicowy wydruk schematów sieci

Raz skomponowany układ arkuszy (projekt wydruku) można zapisać do pliku i używać później wielokrotnie do drukowania zaktualizowanej wersji sieci.

Drugim usprawnieniem jest możliwość ustawiania szablonu wydruku dla poszczególnych lub wszystkich arkuszy. Użytkownik może wskazać dowolny plik graficzny w formacie EMF jako wektorowy podkład graficzny dla drukowanej mapy.

Modelowanie i raportowanie inwestycji na cele raportu SIDUSIS

Odpowiadając na kolejne wymogi stawiane operatorom przez regulatora, rozszerzyliśmy moduł raportowania SIDUSIS o możliwość raportowania inwestycji, co jest kolejnym wymogiem dla operatorów. Model inwestycji składa się z obiektu Inwestycja oraz Etap Inwestycji, do którego dołącza się poszczególne adresy/budynki, które będą raportowane w raporcie SIDUSIS – Inwestycje. Taki model ułatwia grupowe zarządzanie statusem etapów inwestycji i zmianę tego atrybutu jednocześnie dla całego etapu a nie dla poszczególnych adresów.

Raportowanie inwestycji – nowy wymóg w raporcie do SIDUSIS

Eksporty danych dopasowane do indywidualnych potrzeb, dzięki kreatorowi eksportów danych do plików CSV

Dodaliśmy narzędzie do tworzenia dowolnych, dopasowanych do wymagań każdego użytkownika eksportów danych z systemu do plików tekstowych w formacie CSV.

Kreator umożliwia tworzenie wielotabelowych eksportów danych oraz konfigurację listy kolumn poszczególnych tabel. Możliwe jest eksportowanie pól dowolnego typu a także tworzenie pól wyliczanych przy użyciu wyrażeń opisowych.

Kreator eksportu CSV

Kreator eksportu danych do pliku CSV

Dzięki kreatorowi dane z systemu można wykorzystać do:

 • Tworzenia specyficznych raportów danych.
 • Tworzenia cyklicznych raportów danych na cele analizy w innym programie/systemie lub do tworzenia statystyk.
 • Wykonywania cyklicznych eksportów danych na potrzeby integracji z innymi systemami.

Sprawniejsza aktualizacja danych z trybem aktualizacji w ładowarce CSV

W ładowarce CSV dodaliśmy tryb aktualizacji danych, pozwalający na aktualizację istniejących danych zamiast ładowania zawsze nowych obiektów. Obsługa tego trybu jest bardzo podobna to trybu ładowania danych z tą różnicą, że wskazuje się pola kluczowe, które jednoznacznie identyfikują obiekt. Podczas ładowania – jeśli obiekt zostanie znaleziony w bazie – nastąpi jego aktualizacja zamiast wstawienia nowego obiektu.

Tryb ten może być przydatny w różnych scenariuszach integracyjnych – np. przy cyklicznym aktualizowaniu statusów, aktualizacji usług na podstawie danych z systemu CRM, itp.

Aktualizacja ładowarki CSV

Aktualizacja danych w ładowarce CSV

Kolorowe strzałki nawigacyjne na schematach optycznych dla łatwiejszej nawigacji

W celu ułatwienia nawigacji po schematach optycznych za pomocą strzałek nawigacyjnych, wprowadziliśmy różne kolory strzałek, oznaczające pozycję na bieżącej ścieżce nawigacji:

→ Fioletowy – poprzedni schemat
→ Zielony – oznaczający następny schemat w ścieżce nawigacji (z którego nastąpiło wycofanie za pomocą fioletowej strzałki)
→ Niebieski – schemat, który nie został jeszcze wyświetlony (na bieżącej ścieżce nawigacji)

Schematy optyczne sieci

Różne kolory strzałek nawigacyjnych ułatwiają poruszanie się po schematach optycznych sieci

Pozostałe usprawnienia w wersji 13.3

W najnowszym wydaniu NetStorka wprowadziliśmy też szereg innych nowych funkcji i usprawnień, które ułatwią i przyspieszą pracę z siecią, w tym:

 • Możliwość wykonywania zapytań złożonych w wyszukiwarce danych
 • Automatyczne pobieranie danych adresowych dla obiektów posiadających adres podczas ładowania z CSV (po kodach TERYT)
 • Nową operację do całkowitego usuwania bieżącego kabla z kanalizacji
 • Automatyczne dopasowywanie wielkości edytora pól opisowych do zawartości
 • Nową funkcję opisową GetCoords() do pobierania współrzędnych obiektów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie inwentaryzacji sieci NetStork i przekonać się, jak może usprawnić Twoją pracę? Skontaktuj się z nami!