Skip to main content

Raporty do SIDUSIS i PIT2 – wygeneruj je w systemie paszportyzacji NetStork!

By 05/04/20237 kwietnia, 2023Nowe funkcje
Raporty do PIT i SIDUSIS

W ciągu ostatniego półrocza nastąpiła rewolucja w obowiązkach raportowych dla operatorów telekomunikacyjnych. Pod koniec 2022 roku, pojawił się obowiązek składania raportów do SIDUSIS a z początkiem roku 2023 raport SIIS został zastąpiony raportem PIT2.

Raport do SIDUSIS – Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

Raport do SIDUSIS to pierwszy raport, który nie jest składany do UKE. Jest on składany na platformie elektronicznej, której przygotowanie i ciągły nadzór leżą po stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Organem, do którego należy go składać jest zatem Minister Cyfryzacji.

Dane muszą być aktualizowane cyklicznie i przyrostowo. Duzi operatorzy muszą to robić co tydzień, a mniejsi raz na miesiąc. Tak wysoka częstotliwość aktualizacji oznacza, że w praktyce trudno wywiązać się z tego obowiązku bez pomocy odpowiednich narzędzi ułatwiających przygotowanie danych.

W systemie SIDUSIS znajdziemy informacje o zasięgach rzeczywistych i teoretycznych sieci na obszarze, na którym działa dany operator. Zasięgi rzeczywiste to punkty adresowe, gdzie dochodzi sieć operatora, a zasięgi teoretyczne to punkty adresowe gdzie sieć może być doprowadzona lub planowana jest w okresie najbliższych 3 lat.

Jak wygenerować raport do SIDUSIS w NetStorku?

Aby wygenerować plik z danymi o zasięgach, trzeba w NetStorku wykonać 3 kroki:

Krok 1 – załadowanie punktów adresowych

Baza wszystkich punktów adresowych znajduje się w PRG (Państwowy Rejestr Granic). Operator pobiera z PRG, w formacie GML, dane o punktach adresowych dla obszaru swojej sieci, a następnie ładuje je do NetStorka z pomocą wbudowanej ładowarki adresów. Jest to operacja jednorazowa.

Punkty adresowe są niezbędne w NetStorku, ponieważ to dla nich określane są zasięgi. Format adresu musi być ponadto zgodny z formatem adresów w bazie PRG i TERYT.

Krok 2 – przypisanie do punktów adresowych odpowiedniego zasięgu

Aby ułatwić zadanie oznaczania punktu adresowego danymi o kwalifikacji do odpowiedniego zasięgu, w NetStorku wprowadziliśmy obiekt „Zasięg Sieci”. Definiujemy obiekt wprowadzając odpowiednie dane specyficzne dla raportu do SIDUSIS. Obiekt „Zasięg Sieci” o odpowiednich atrybutach podpinamy do wielu punktów adresowych naraz, dla których dany typ zasięgu jest właściwy.

Operację podłączania zasięgu do wielu punktów adresowych wykonujemy, wybierając jedną z funkcji masowego wyboru (wyszukiwarka, wyrys obszaru na mapie) punktów adresowych. Dzięki takiemu podejściu oznaczanie zasięgów, nawet dla dużych obszarów sieci można wykonać relatywnie szybko.

Jeżeli mamy kilka profili zasięgów, to tworzymy kilka obiektów „Zasięg Sieci” i do każdego podłączamy odpowiednie punkty adresowe.

Dla wybranych, specyficznych punktów, zasięg tworzony jest indywidualnie.

Krok 3 – Generowanie raportu do SIDUSIS

Kiedy każdy punkt adresowy zostanie przypisany do opowiadającego mu zasięgu sieci, wówczas możemy wygenerować raport do SIDUSIS. NetStork ma wbudowane mechanizmy walidacji danych aby przed ich wysłaniem operator miał pewność, że przekazywane informacje są poprawne.

Raport PIT2

PIT2 to raport składany do Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, który zastąpił dotychczasowy raport SIIS. Przy okazji zmiany formatu i zakresu raportu opracowana została nowa funkcja tworzenia danych raportowych o infrastrukturze sieci operatora. Zakres danych to:

  • Węzły Sieci
  • Punkty Elastyczności
  • Linie Kablowe
  • Usługi w punktach adresowych

W NetStorku zaimplementowana została funkcjonalność, pozwalająca wyszukać w sposób masowy kandydatów na węzły, punkty elastyczności i linie kablowe i wygenerować te obiekty hurtowo.

Generowanie obiektów do raportu PIT2 znacząco przyspiesza przygotowanie danych niezbędnych do przekazania do UKE. Każdy z tych obiektów można również wstawić ręcznie.

Jak wygenerować raport do PIT2 w NetStorku?

Przygotowanie danych do wysłania raportu odbywa się w 3 krokach:

Krok 1 – wygenerowanie obiektów PIT2

Dane do raportu PIT2 zawierają informacje dodatkowe względem zamodelowanej w NetStorku sieci. Należy zatem te dane wstawić do systemu paszportyzacji w powiązaniu z istniejącą siecią. Do tego służą obiekty: Węzeł PIT2, Punkt elastyczności PIT2 oraz Linia kablowa PIT2. Obiekty można wygenerować hurtowo dla całej sieci lub dla jej poszczególnych fragmentów. Przy generowaniu należy zachować kolejność, czyli Węzły->PE->Linie kablowe. Generator pozwala wyszukać kandydatów na obiekty PIT2, a operator decyduje, których kandydatów zamienić na obiekty. Takie podejście pozwala przygotować sieć do wygenerowania raportu PIT2.

Generator pozwala utworzyć wszystkie potrzebne do raportu obiekty.

Krok 2- walidacja i korekta danych

Walidator danych sprawdza poprawność i kompletność atrybutów obiektów PIT2. Wynikiem walidacji jest lista obiektów ze wskazaniem brakujących danych. Bezpośrednio z listy można przejść do danego obiektu i skorygować lub uzupełnić wartości atrybutów.

Krok 3 – generowanie raportu z danymi do plików CSV

Po sprawdzeniu poprawności i kompletności danych, możemy wygenerować pliki CSV z danymi raportowymi. Pliki te są już gotowe do załadowania do platformy Punkt Informacji ds. Telekomunikacji (PIT).

Program NetStork jest stale rozwijany. Zamodelowane funkcje raportów SIDUSIS i PIT2 są we współpracy z operatorami udoskonalane i rozwijane. Słuchamy naszych klientów i dziękujemy za wszelkie uwagi pozwalające rozwijać i udoskonalać program NetStork.

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz więcej pytań dotyczących raportowania do PIT i SIDUSIS w Netstorku?