Korzyści z wdrożenia systemu paszportyzacji

By 20/04/201820 września, 2019Artykuł

Funkcjonowanie firmy, niezależnie od tego w jakiej branży i otoczeniu się ona znajduje, zależy w dużym stopniu od dostępu do informacji. W przypadku operatorów telekomunikacyjnych większość procesów biznesowych zależy od dostępu do danych dotyczących sieci. Te dane opisują sieć w kontekście technicznym – jako konkretne urządzenia oraz infrastrukturę terenową; w kontekście logicznym – jako ich wzajemne powiązania decydujące o tym, że sprzęt i kable tworzą sieć umożliwiającą dostarczenie usług do klientów.

Aby móc efektywnie wykorzystywać sieć jako miejsce tworzenia wartości biznesowych i tym samym przychodu, operatorowi zależy na szybkim i wygodnym dostępie do informacji o położeniu i zajętości zasobów.
System paszportyzacji to narzędzie informatyczne, które pozwala gromadzić całą informację o sieci w jednym miejscu i udostępniać wszystkim interesariuszom. Informacja ta jest dostarczana pod wieloma postaciami. Można w nim zobaczyć sieć w kontekście geograficznym na mapie – położenie pozwala zorientować się, kto jest w jej zasięgu. Można również przeglądać usługi w kontekście infrastruktury, co pozwala zorientować się jakie zasoby są wykorzystywane do podłączenia klientów. System paszportyzacji dostarcza informację o każdym elemencie sieci i jego atrybutach. Czyni to system użytecznym dla wielu działów firmy, a zawarte w nim informacje możliwe do wykorzystania w procesach operacyjnych przedsiębiorstwa – od budowy i utrzymania sieci do sprzedaży i planowania działań marketingowych.

 

System paszportyzacji daje wiele korzyści, które w praktyce przekładają się na:

  • Lepsze wykorzystanie istniejących zasobów.
  • Oszczędność czasu pracowników utrzymujących sieć.
  • Sprawniejszą sprzedaż usług.
  • Szybszą lokalizację uszkodzeń i skrócenie przerwy w usługach.
  • Szybsze przygotowanie projektów rozbudowy sieci.
  • Niższe koszty inwestycji.
  • Łatwiejszy nadzór nad budową sieci.

 

Jeden zbiór danych

Wdrożenie systemu w każdym przypadku wiąże się z zastąpieniem jednym spójnym zbiorem danych rozproszonej dotychczas informacji. Sytuacja przed wdrożeniem to wiele schematów, planów i projektów opisujących sieć w różnych dokumentach papierowych, plikach AutoCAD czy Visio, tabelkach excel, ale również w głowach pracowników i rozmaitych notatkach. Łatwo się domyślić jak trudno z tak wielu różnych źródeł złożyć użyteczną informację. Dopiero załadowanie posiadanej informacji do jednej spójnej bazy daje możliwość wyszukania lub śledzenia usług i przebiegu kabli w skali całej sieci w jednym systemie.

 

Jednolita forma opisu

Elementy tego samego typu mają ten sam zestaw atrybutów. Różnią się tylko ich wartościami. Sposób modelowania połączeń jest powtarzalny w każdym węźle. Schematy dla różnych fragmentów sieci mają tę samą logikę opisu i operują na takim samym zbiorze elementów sieci. Niezależnie od
czasu powstawania infrastruktury jest ona modelowana w systemie w taki sam sposób, co czyni ją w całości czytelną dla użytkownika.

 

Szybkość dostępu do informacji

Złożenie użytecznej informacji z wielu źródeł danych jest trudne i pracochłonne. Może się również okazać, iż brakuje nam jakiegoś fragmentu danych, o czym możemy się zorientować dopiero po przestudiowaniu wielu dokumentów i plików. System paszportyzacji skraca znacząco czas dostępu do informacji. Wyszukanie urządzeń, kabli, usług czy innych istotnych danych sprowadza się do krótkiego zapytania i natychmiastowej odpowiedzi.

 

System paszportyzacji dostarcza pełnej, spójnej informacji o infrastrukturze fizycznej oraz usługach. Dostęp do tej informacji jest natychmiastowy i może być ona prezentowana w różnych kontekstach. Ważne jest zatem jakie realne korzyści z tego wynikają.

infografika

Wolne zasoby sieci

Mając odwzorowaną całą sieć w systemie paszportyzacji doskonale widzimy, które zasoby są wykorzystane do zapewnienia usług odbiorcom, a które są wolne. Budowa sieci to duża inwestycja i celem jest jak najlepsze jej wykorzystanie. Dzięki inwentaryzacji, na jak najwcześniejszym etapie, mamy cały czas kontrolę nad zajętością urządzeń, kabli czy pasma radiowego. Nie rozbudowujemy sieci bez potrzeby, a gdy potrzebujemy dołożyć jakieś urządzenie w węźle sieci, bo przybywa nam odbiorców, łatwo wyszukamy niewykorzystane w innej lokalizacji i świadomie możemy je przemieścić. Brak wolnych zasobów wynika nie tylko z braku fizycznych elementów, ale również z mało optymalnej konfiguracji sieci. Bez narzędzi nie można szybko prześledzić każdej relacji i zobaczyć w jakim stopniu poszczególne włókna, w każdym kablu światłowodowym, są zajęte. Panowanie nad zajętością wybudowanej sieci, pozwala w pełni świadomie osiągać wykorzystanie jej na poziomie do 90% bez konieczności rozbudowy. Tam gdzie nie ma systemu paszportyzacji, statystyki pokazują, że stopień utylizacji sieci dochodzi średnio do 70%.

 

Weryfikacja możliwości podłączenia klienta

Gdy chcemy podłączyć nowego klienta, to musimy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Potrzebna jest informacja czy sieć dochodzi do budynku, czy też trzeba zbudować jakiś jej fragment. Jeżeli jest to pociągnięcie kabla od łączówki czy włókna od skrzynki w piwnicy, to jest to zazwyczaj proste do wykonania, a koszty mieszczą się w zakładanym budżecie podłączenia klienta. Gdy trzeba położyć kawałek kanalizacji lub poprowadzić kable po wielu słupach, to koszty rosną znacząco i trzeba to wiedzieć przed podpisaniem umowy. Przy zinwentaryzowanej sieci weryfikacja możliwości podłączenia klienta zajmuje kilka minut lub wręcz robiona jest automatycznie przez system. Gdy brak jest odpowiedniej informacji, to konieczna jest weryfikacja warunków technicznych w terenie. Przy obecnych usługach, gdy stosowane są różnego rodzaju rozgałęźniki i multipleksery, wiedza o zajętości kabla staje się niewystarczająca. Jedzie zatem technik w teren aby sprawdzić jak wygląda sytuacja w rzeczywistości. Gdy mamy system paszportyzacji to średnio 85% – 95% przypadków jest weryfikowanych bez konieczności wizyty w terenie.

3

Dzierżawy włókien, kabli lub rur

W systemie możemy modelować sieć nie tylko swoją, ale również obcą. Czasem pojawia się klient, do którego nasza sieć nie dochodzi. Inny operator ma jednak kable, z których możemy skorzystać. Rysujemy na mapie przebieg tych kabli oraz rejestrujemy na jednym z nich włókno lub włókna, które od niego dzierżawimy. Skoro dzierżawimy zasób, to chcemy wiedzieć, czy jest wykorzystany przez usługi dla klientów i czy nie płacimy niepotrzebnie za puste łącze. Zinwentaryzowanie dzierżawy w systemie pozwala panować nad informacją o jej wykorzystaniu i terminach wygaśnięcia usługi. W zależności od liczby dzierżawionych zasobów w danej relacji, możemy w przyszłości uwzględnić rozbudowę sieci i położenie własnego kabla. Najważniejsze abyśmy mieli pełną informację o nie naszych zasobach, z których korzystamy. Może z czasem wybudujemy w pobliżu klienta naszą sieć i wówczas będzie można rozważyć opłacalność przełączenia klienta na nasze kable. Aby analizować takie kwestie potrzebny jest kontekst geograficzny, a szczególnie informacja o odległości do klienta. Jeżeli będziemy modelować sieć obcą i dzierżawy w systemie paszportyzacji, to lepiej możemy zarządzać kosztami dostarczania usług. System pozwala zwykle ograniczyć liczbę niepotrzebnych dzierżaw o 10-15%.

 

Uszkodzenie światłowodu

W systemie zarządzania pojawia się alarm. Jest przerwa na światłowodzie. Trzeba zlokalizować uszkodzenie, pojechać na miejsce dostać się do kabla i naprawić to co uległo awarii. Jeżeli nie znamy dokładnej lokalizacji, a miejsce uszkodzenia nie jest widoczne to wówczas trzeba je odszukać, a to może zająć sporo czasu. Pomiar reflektometrem podaje nam odległość do miejsca, które nas interesuje. W systemie paszportyzacji widzimy na mapie punkt zgodny ze zmierzonym dystansem. Znamy zatem lokalizację. W systemie możemy sprawdzić jaka część sieci został odcięta od usług. Szybko też możemy się zorientować, czy da się przełączyć klientów na inne kable, które są niezajęte, aby jak najszybciej przywrócić usługi. Jeżeli znamy odległość do miejsca awarii to wskazanie go na mapie w systemie paszportyzacji zajmuje nie więcej niż 2 minuty. Gdy możemy przełączyć klientów na inne zasoby to wówczas mamy szansę skrócić czas niedostępności nawet o kilka godzin. Większa sprawność działania, w przypadku awarii, ma bezpośrednie przełożenie na wyższą jakość usług oraz satysfakcję klienta. W przypadku klientów biznesowych oznacza to mniejsze bonifikaty za niedostępność usług.

 

Raport UKE

Obowiązek dostarczania danych o sieci do regulatora jest czymś, co spędza sen z powiek wielu właścicielom sieci. Czas przygotowania raportu, to co roku od kilku dni do miesiąca. Taki czas trzeba poświęcić, aby powstał raport o wymaganej formie i treści. Często praca ta angażuje więcej niż jedną osobę. Jeżeli dane są na bieżąco inwentaryzowane w systemie paszportyzacji, wówczas wywiązanie się z obowiązku raportowego może sprowadzić się do jednego dnia, a nawet jednej godziny. Z Systemu paszportyzacji raport dla UKE można wygenerować automatycznie bez wkładania każdorazowo znaczącego wysiłku w jego przygotowanie. Dane o sieci i tak musimy mieć bo są potrzebne operatorowi.

 

Sprzedaż usług i analizy marketingowe

Sprzedawca oferuje usługi operatora tam, gdzie można je dostarczyć. Weryfikuje w systemie paszportyzacji zasięg sieci po to, aby dobrze ukierunkować działania sprzedażowe. Celem jest
pozyskanie klientów na wybudowaną sieć. Doskonale wie, które budynki jedno i wielorodzinne są możliwe do podłączenia. Przy okazji prowadzonych działań może zidentyfikować budynki, do których nie dochodzi infrastruktura również innych operatorów. Takie budynki można nanieść w systemie co pozwoli wziąć je pod uwagę przy planowaniu kolejnych inwestycji. Sprzedawcy koncentrując się na klientach w zasięgu operatora przyczyniają się do lepszego wykorzystania już zbudowanej sieci i szybszego zwrotu z inwestycji. Ograniczają tym samym niepotrzebne koszty związane z podpisywaniem umów z klientami będącymi poza zasięgiem kabli czy radia. Zawsze istnieje pokusa pozyskania klientów z osiedla obok, ale może to pociągać za sobą konieczność rozbudowy sieci. Takie działania mają sens o ile są skoordynowane z planami rozwoju i wysycona została pojemność istniejącej sieci.

netsotrk_korzysciKoszty systemu i zwrot z inwestycji

Zakup systemu i implementacja to stosunkowo nieduże koszty i dość krótki czas realizacji. Zasilenie go danymi, to z kolei duże przedsięwzięcie dla każdego operatora bez względu na skalę jego działania. Warto wziąć pod uwagę wszystkie potencjalne koszty z tym związane. Jednak kiedy już mamy działający system i szybki dostęp do pełnej informacji o infrastrukturze sieciowej, to wówczas pojawia się wiele korzyści, o których wspomnieliśmy powyżej. Skala pożytku zależy od operatora, jego sieci, wdrożonych procesów utrzymania danych oraz chęci korzystania z nich tak szeroko jak to możliwe. Jak pokazują informacje od użytkowników, takie narzędzie zwraca się zazwyczaj w czasie od 6 miesięcy do dwóch lat, licząc od czasu uruchomienia systemu i zasilenia go danymi.

 

Czy warto zatem zainwestować w program do paszportyzacji sieci? Odpowiedź jest prosta. Trzeba to zrobić jak najszybciej, a najlepiej zacząć zanim zacznie się budowę sieci. Oszczędzi to wiele czasu, pieniędzy i błędów oraz pozwoli od razu mieć z niego korzyści, gdyż dane od początku będą w systemie.

 

Dowiedz się więcej o korzyściach dla Twojej firmy